Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego poszukuje energicznej osoby z pozytywnym nastawieniem do pracy na stanowisko wicedyrektora w pełnym wymiarze czasu pracy.


Osoba zainteresowana do podjęcia pracy winna posiadać:

 • co najmniej czteroletni staż pracy, przy czym co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała, przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 • posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);


Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało między innymi:

 • Nadzór nad realizacją przez nauczycieli Zespołu zajęć dydaktycznych, w tym kontrola dzienników zajęć oraz pozostałej dokumentacji nauczycieli;
 • Nadzorowanie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez Zespół zarówno na jego terenie jak również poza siedzibą Zespołu.
 • Nadzór merytoryczny nad imprezami i uroczystościami organizowanymi przez nauczycieli i pracowników Zespołu.
 • Nadzorowanie pracy zespołów przedmiotowych.
 • Koordynowanie prezentowanych osiągnięć i dorobku Zespołu ze szczególnym uwzględnieniem strony internetowej Zespołu.

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę na 3-miesięczny okres próbny;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,
 • miejsce pracy: GZSiSS Al. Grunwaldzka 244, Gdańsk
 • wynagrodzenie zasadnicze /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,
 • dodatek stażowy/zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,
 • dodatek funkcyjny /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,


CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w dziale kadr GZSiSS w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 244 do dnia 26 października 2018r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzanego przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; t j: Dz. U. 2016 r. poz. 922) Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizowania.”

Informacje pod numerem tel. (058) 520-68-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjalista ds. kadr Dorota Anusik

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.